ความดันโลหิต (Blood Pressure)

   ความดันโลหิต (Blood Pressure) คือ แรงที่เกิดขึ้นในเส้นเลือดภายในหลอดเลือดของร่างกายขณะที่หัวใจบีบตัวและคลายตัว

   ความดันโลหิตมักถูกวัดและแสดงผลเป็นสองค่า ค่าสูงสุดหรือค่าบน (Systolic Pressure) และค่าต่ำสุดหรือค่าล่าง (Diastolic Pressure) โดยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอทของปริมาตรของเลือด (mmHg) ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าความดันโลหิตเป็น 120/80 mmHg ค่าสูงสุดคือ 120 และค่าต่ำสุดคือ 80 แต่ค่าความดันโลหิตอาจแปรผันได้ตามสถานการณ์และบุคคล เช่น การออกกำลังกาย สภาวะเครียด หรือปัจจัยอื่น ๆ อาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงชั่วคราว

ความดันโลหิตค่าบน คือ แรงดันโลหิตที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจเต็มที่


ความดันโลหิตค่าล่าง คือ แรงดันโลหิตที่เกิดจากการคลายตัวของหัวใจ

   ความดันโลหิตสำคัญในการปรับความเร็วการไหลของเลือดในร่างกาย เมื่อหัวใจบีบตัวความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้น (ค่าสูงสุด) เพื่อดันเลือดออกจากหัวใจไปสู่ร่างกาย และเมื่อหัวใจผ่อนคลายความดันโลหิตจะลดลง (ค่าต่ำสุด) เพื่อให้หัวใจเตรียมตัวเพื่อรับเลือดเข้าสู่หลอดเลือดใหม่อีกครั้ง

   การวัดความดันโลหิตเป็นวิธีที่ใช้บ่งบอกถึงสุขภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตที่ไม่คงที่ สูงหรือต่ำเกินไปอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพหรือภาวะที่เสี่ยงต่อโรคทางเลือด ผู้ที่วัดความดันแล้วค่า Systolic สูง อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่ความดันโลหิตต่ำสามารถเกิดจากภาวะอื่น ๆ เช่น การลดปริมาณเลือด การเกิดการช็อก หรือปัญหาในระบบเส้นประสาทที่ควบคุมการหดตัวของหลอดเลือด

   หากค่าความดันโลหิตของคุณอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ หรือคุณมีอาการไม่ปกติ เช่น ความดันโลหิตสูงหรือต่ำมากจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

อ้างอิง
https://shorturl.asia/5I0nC
https://shorturl.asia/eZ3Pd