โรคที่มากับหน้าร้อน (3)

5. โรคบิด (Dysentery)
   โรคบิดจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ มีตัวก่อบิดและไม่มีตัวก่อบิด ซึ่งโรคบิดที่มีตัวก่อบิดจะเกิดจากเชื้ออะบีนา และเมื่อเชื้ออะมีบาเข้าไปสู่กระแสเลือดหรือแพร่ไปยังอวัยวะภายในต่าง ๆ ก็อาจทำให้เนื้อเยื่อในอวัยวะถูกทำลาย หรือก่อให้เกิดฝีที่อวัยวะ และอาจเกิดอาการติดเชื้อหรืออาการอื่น ๆ ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีก็อาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้

อาการที่มีตัวก่อบิด
• ปวดท้องเวลาถ่าย
• ถ่ายปนมูกปนเลือด
• อาจมีฝีในตับ
• ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง

อาการที่ไม่มีตัวก่อบิด
• ไข้สูง
• ถ่ายเป็นมูกปนเลือด
• ปวดท้อง
• อาเจียน
• เบื่ออาหาร

ยิ่งสูงวัย ยิ่งต้องระวังในช่วงหน้าร้อน
   ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงหน้าร้อนทำให้เสี่ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำที่รุนแรงจนถึงขั้นเป็นลมหมดสติ เพราะหากเป็นแบบนั้นก็อาจทำให้เสี่ยงโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นหากผุ้สูงอายุมีอาการ วิงเวียนศรีษะ หน้ามืด พูดจาสับสน ให้รีบนำมาพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เสี่ยงอันตรายรุนแรงมากขึ้นจนทำให้เสี่ยงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือไตวายได้

ที่มา
https://mgronline.com
https://www3.rdi.ku.ac.th
https://www.paolohospital.com