เบาหวานในผู้สูงอายุ (Diabetes Mellitus)

   เบาหวานในผู้สูงอายุ หมายถึง โรคเบาหวานที่พบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเบาหวานในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงพันธุกรรม สภาพทางสังคม และรูปแบบการดูแลสุขภาพ

   เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) เป็นภาวะที่เกิดจากการเกิดความต้านทานต่อฮอร์โมนอินซูลิน ฮอร์โมนที่ร่างกายใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด คือร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างเพียงพอหรือเซลล์บริเวณกล้ามเนื้อและไขมันไม่ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีพอ ซึ่งทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นไปอย่างไม่เหมาะสม

วิธีดูแลตนเองเบื้องต้น
   • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด : รักษาประสิทธิภาพการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยรับประทานอาหารที่เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
   • ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ : ควรไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือตามที่แพทย์แนะนำ เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจความดันโลหิต และตรวจสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ควบคุมน้ำหนัก : การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยการควบคุมอาหารที่รับประทานและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
   • รับประทานอาหารที่เหมาะสม : ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ผัก ผลไม้ และแหล่งโปรตีนที่ดี เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
   • ออกกำลังกาย : ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่งเบา ว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬาเป็นประจำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำตาลในเลือด
   • ตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ : การตรวจตาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความระมัดระวังการเกิดภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน เช่น โรคต้อหิน
   • รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง : หากได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวาน ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

   สำหรับการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน การรักษาควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

อ้างอิง
https://shorturl.asia/y3KCO