อายุที่มากขึ้น...ปัญหาร่างกายยิ่งเพิ่มมากขึ้น

   ผู้สูงอายุ คือ คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือกำลังจะเข้าสู่ช่วงวัยอายุนี้ โดยทั่วไปแล้วผู้สูงอายุมักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสุขภาพ เช่น ปัญหาทางสุขภาพ สมรรถนะทางกายลดลง ความจำแย่ลง เป็นต้น

   อาการของผู้สูงอายุสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุของผู้สูงอายุด้วย ได้แก่
   • ปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคกระดูกพรุน โรคพาร์กินสัน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคคอัลไซเมอร์ เป็นต้น
   • ปัญหาทางด้านสมองและการคิด เช่น ความผิดปกติในการจดจำ มีความสับสนในด้านการคิด มีปัญหาในการสื่อสาร เป็นต้น
   • ปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว เช่น ความผิดปกติในการเดิน การทรงตัวได้ไม่ดี อาการเดินเซ หกล้มได้ง่าย ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวตามต้องได้ดีมากนัก เป็นต้น
   • ปัญหาทางด้านการเห็นและการได้ยิน เช่น การมองเห็นไม่ชัดเจน สายตาพร่ามัว การได้ยินลำบาก เป็นต้น
   • ปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า เกิดความวิตกกังวล เป็นต้น

การป้องกันอาการที่จะเกิดกับผู้สูงอายุได้มีหลายวิธี ดังนี้
   • ออกกำลังกาย : การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลายชนิด
   • รับประทานอาหาร : รับประทานอาหารที่เหมาะสมและจำเป็นต่อร่างกาย เช่น อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อาหารที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เพียงพอ จะช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ
   • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม : การเลิกบุหรี่ เลิกดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุได้มาก
   • การรักษาสุขภาพจิต : ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงจะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี การค้นหากิจกรรมที่ชอบและการเข้าร่วมกลุ่มสังคมจะช่วยสร้างความสุขในชีวิต
   • การตรวจสุขภาพประจำปี : การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจพบโรคต่าง ๆ ในเวลาเร็ว ๆ เพื่อจะสามารถรักษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   การดูแลผู้สูงอายุให้ดีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข โดยการดูแลสุขภาพ การให้การดูแลส่วนบุคคล และการสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมมีความสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการเติบโตของสังคมที่มีสมดุลและยั่งยืน